Despre noi

Misiunea instituţiei. Scopul şi obiectul de activitate. 
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” – Ialomiţa este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr. 22/28.02.1994 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, recreativ-distractive, de realizare a unor prestatii culturale in beneficiul tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, categorie sociala, convingeri religioase sau opţiuni politice.  
Cu fiecare an, Centrul Cultural “Ionel Perlea” şi-a consolidat şi diversificat principalele direcţii ale activităţii, punând accent pe calitatea actului cultural. O serie de activităţi prestigioase – Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a liedului “Ionel Perlea”, expoziţii de pictură, în care se regăsesc nume celebre ale clasicilor romani, dar şi ale artiştilor plastici contemporani, expoziţii ale copiilor, recitaluri camerale şi simfonice, simpozioane şi conferinţe care au avut ca invitaţi personalităţi marcante ale vieţii culturale, conferă acestei noi şi moderne instituţii un loc binemeritat în seria centrelor culturale importante pe plan naţional şi internaţional.  
“Vreau să-mi exprim bucuria, surpriza, de a gasi nu o instituţie culturală, ci mult mai mult, o adevarată întreprindere culturală” aprecia domnul Alexandru Mironov, preşedintele Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO impresiile la prima vizita la Slobozia. Acesta a fost şi motivul pentru care, începând cu anul 2000, Comitetul Director UNESCO a decis transformarea Centrului Cultural “Ionel Perlea” Ialomiţa în centru UNESCO, şi, totodată, membru de drept al Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO.  
Prin hotărârea nr. 49/7.07.2000, Consiliul Judeţean Ialomiţa aproba aderarea Centrului Cultural “Ionel Perlea” la principiile UNESCO şi se transforma denumirea instituţiei în Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa.  
Scopul Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” decurge în principiile Organizatiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă şi Cultura şi ale Declaraţiei Universale privind drepturile omului, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Promovarea acestor idealuri prin acţiuni specifice în sferele educaţiei, stiinţei şi culturii, precum şi atragerea opiniei publice în cunoaşterea şi realizarea lor, constituie obiectivele generale ale Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea”- Ialomiţa.  
Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” s-au stabilit în mod concret scopul şi obiectul de activitate ale acestei instituţii. Astfel, Centrul Cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale urmărind următoarele aspecte:
• elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă• conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii judeţului Ialomiţa, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal, păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local şi diversificarea serviciilor culturale oferite, prin armonizarea acestora cu nevoile publicului, strategiile culturale ale judeţului şi dimensionarea resurselor financiare
• stimularea creativităţii şi talentului prin organizarea de sesiuni stiinţifice, dezbateri, concursuri interpretative, expoziţii de artă plastică şi foto-documentare, spectacole de muzică şi poezie, stagiuni de concerte, cenacluri etc.
• cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, literatură, arte plastice, teatru
• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional
Atributiile Centrului Cultural:
• educarea ştiinţifică şi artistică a publicului larg prin programe specifice
• sprijinirea tinerilor creatori şi artişti valoroşi în afirmarea lor
• participarea la parteneriate locale, judeţene, interjudeţene, naţionale pentru organizarea unor manifestari cultural-artistice şi ştiinţifice complexe
• organizarea Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a liedului “Ionel Perlea”, a unor stagiuni de concerte şi recitaluri, a expozitiilor de artă plastică si fotodocumentare, spectacole de teatru, de divertisment, operetă, proiecţii de filme, seri literare, lansări de carte şi publicaţii media
• colaborarea cu autorităţi publice centrale, judeţene şi locale, cu organizaţii neguvernamentale, universităţi româneşti şi străine, în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizatiei românesti şi cele ale judeţului Ialomiţa
• colaborarea cu alte autorităţi şi instituţii străine (ambasade, consulate, centre culturale, asociaţii) în vederea promovării valorilor culturale ale acestora în judeţul Ialomiţa
• îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii, organizarea de tabere şi expoziţii de artă
• punerea în valoare a Casei Memoriale “Ionel Perlea” de la Ograda prin programe de activitati specifice şi integrarea ei în circuite turistice locale, judeţene, zonale, naţionale şi internaţionale
• realizarea unor acţiuni cultural-artistice specifice  
Abordarea unor noi tipuri de activităţi alături de cele devenite tradiţionale, în funcţie de colaborările existente şi de relaţiile care pot fi dezvoltate cu instituţii culturale, organizaţii nonguvernamentale, cu personalităţi din diferite domenii de activitate, tematica diversă a programelor care vin în întâmpinarea gusturilor şi nevoilor diferitelor segmente sociale rămân direcţii permanente de îmbunătăţire a activităţii.  
În exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea cu succes a activităţilor sale specifice, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii nonguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup, etnice, politice ori religioase.